/ANUNȚ/ Serviciul Stare Civilă anunță concurs pentru funcția de șef al Oficiului Stare Civilă Leova. IATĂ CE CONDIȚII TREBUIE SĂ ÎNTRUNEASCĂ CANDIDAȚII !

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Serviciul Stare Civilă anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante:

 

Informaţie necesară

 

1.     Denumirea autorităţii publice: Serviciul Stare Civilă

 

2.     Sediul autorităţii: mun. Chişinău, str. Mihai Viteazu 11/1

 

3.     Denumirea funcţiei publice vacante, scopul general şi sarcinile de bază

 

 

 Oficiul stare civilă Leova

            şef oficiu – 1unitate

 

3.2 Oficiul stare civilă Leova

               şef oficiu

 Scopul general al funcţiei:

     Formarea şi menţinerea unui corp de funcţionari publici profesionişti, monitorizarea şi organizarea  unei activităţi eficiente a oficiului stare civilă  privind  înregistrarea şi perfectarea actelor de stare civilă, sporirea calităţii şi culturii de prestare a serviciilor stare civilă populaţiei.

 Sarcinile de bază:

1.      Planificarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii oficiului stare civilă;

2.     Asigurarea integrităţii şi securităţii fondului de arhivă, evidenţa registrelor, actelor de stare civilă şi a altor materiale de arhivă;

3.     Monitorizarea şi sistematizarea activităţilor primăriilor aflate în raza teritorială, cu atribuţii de înregistrare a actelor de stare civilă, sporirea calităţii si cultura de deservire a populaţiei;

4.     Monitorizarea şi implementarea sistemelor informaţionale stare civilă şi a serviciilor electronice specializate prestate populaţiei;

5.     Colaborarea cu  autorităţile publice locale, instituţii şi organizaţii cu alte asociaţii profesionale, legal constituite şi cu mass-media;

6.     Conducerea/ managementul Oficiului.

 

Cerinţe specifice minime:

    - cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

    - studii superioare juridice şi o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;

    - 2 ani de experienţă profesională în domeniul stării civile;

     - abilităţi de utilizare a computerului: OSC Manager, sistemul de căutare Acces, Outlook Express, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer.

 

4. Condiţii generale pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante în Serviciul Stare Civilă;

 

4.1. Condiţii de bază:

 - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

 - posedarea obligatorie a limbii de stat;

 - dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

 - nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

 - este apt, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,  conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă;

- în ultimii 5 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru  motive disciplinare;

- lipsa antecedentelor penale nestinse;

- nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

  

Abilităţi: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, abilităţi de lucru cu informaţia, capacitate de a lua decizii, analiză şi sinteză a documentelor, argumentare, motivare, mobilizare de sine, de soluţionare operativă a problemelor şi aplanare a conflictelor, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: aptitudini manageriale, spirit de echipă şi iniţiativă, respect faţă de oameni, ţinută, dicţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

5. Bibliografia concursului

a)     Constituţia Republicii Moldova;

b)    Legea privind actele de stare civilă nr. 100-XV din 26.04.2001;

c)     Legea privind Codul Familiei al RM nr.1316 din 26.10.2000;

d)    Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;

e)     Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008;

f)      Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr. 90-XVI din 25.04.2008;

g)     Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.738 din 20.06.2008 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale;

h)    Legea cu privire la contenciosul administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000;

i)       Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.82 din 31.01.2008 cu privire la Serviciul Stare Civilă;

j)       Instrucţiunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă.

k)    Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

l)       Legea privind Codul de procedură civilă nr. 225 din 30.05.2003.

                           

6.Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a)     formularul de participare

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

d)    copia carnetului de muncă;

e)     acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

f)      cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare

7.Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Data limită de prezentare 31 ianuarie 2017  inclusiv.

8.Locul desfăşurării concursului:

    Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Serviciului Stare Civilă :

-  mun. Chişinău, str. Mihai Viteazu 11/1, tel.:   0.22. 25.71.56

-  e-mail:cojocari.angela@ssc.gov.md

9. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

         - Angela Cojocari, şef Direcţie resurse umane;

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Serviciul Stare Civilă, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.Write a comment

Comments: 0